KONTAKT A OBCHODNÉ PODMIENKY

ADRESA: Haanova 10, 851 02 Bratislava
Sídlime v budove Bytového podniku Petržalka (BPP) 
pri vonkajších dverách zvoňte na klapku 233.

Sídlime v budove Bytového podniku Petržálka (BPP)

E- MAIL: kurzymody@gmail.com

TELEFÓN: 0949 315 834

Ako sa k nám dostanete:
zastávka Starohájska autobusy68, 96, 196
zastávka Námestie hraničiarov (smerom z mesta) – 83, 88, 95, 192

Pre aktuálnu cenu kurzu nás kontaktujte /kvôli rôznym akciám, výhodnému balíčku, či zľave/. Ceny sú uvedené bez Dph.


PODMIENKY KONANIA KURZOV A WORKSHOPOV

Poskytovateľ:
Costumepark s.r.o.
Budatínska 23
851 01 Bratislava

Miesto konania kurzov a workshopov:
Haanova 10
851 02 Bratislava

Výklad pojmov:
Riadna vyučovacia hodina – jedna hodina v trvaní 60 minút
Náhradná vyučovacia hodina – blok jednej hodiny v trvaní 60 minút, ktorá je účastníkovi poskytnutá ako náhrada za riadnu vyučovaciu hodinu
Zameškaná vyučovacia hodina – blok jednej hodiny v trvaní 60 minút, ktorá bola účastníkom alebo poskytovateľom zameškaná

Všeobecné ustanovenia

 • Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť Účastníkovi absolvovať stanovený počet Riadnych hodín v ním zvolenom kurze v stanovenom termíne, čase a dĺžke výučby.
 • V jednom kalendárnom dni môže byť účastníkovi poskytnutých viacero Riadnych vyučovacích hodín, alebo viacero Náhradných vyučovacích hodín. V dňoch pracovného pokoja len na základe zvláštnej dohody medzi Poskytovateľom a Účastníkom, alebo len v prípade, že daná Riadna vyučovacia hodina bude zaradená do tzv. víkendovej výučby.
 • Kurz sa uhrádza prevodom na účet poskytovateľa, najneskôr dva dni od dohodnutia termínu kurzu.

Za úhradu ceny Kurzu je považované pripísanie finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa Costumepark s.r.o

Účastník súhlasí so skutočnosťou, že absolvovať prvú Riadnu vyučovaciu hodinu je možné až po uhradení ceny kurzu.

V prípade, že si účastník zvolí Program, ktorý už prebieha, t. j. ostatní Účastníci už absolvovali minimálne prvú Riadnu vyučovaciu hodinu, je možné, aby Účastník pokračoval spoločne s ďalšími Účastníkmi v absolvovaní ďalších Riadnych vyučovacích hodín podľa  Rozvrhu výučby. Účastníkom takto neabsolvované Riadne vyučovacie hodiny nebudú  Poskytovateľom bezplatne  nahradené.

Vymeškanie zo strany Poskytovateľa:

 • V prípade, že Poskytovateľ z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný poskytnúť Riadnu vyučovaciu hodinu podľa rozvrhu, zaväzuje sa Účastníkovi poskytnúť Náhradnú vyučovaciu hodinu.
 • Termín a čas Náhradnej vyučovacej hodiny bude stanovený po vzájomnej dohode medzi Poskytovateľom a Účastníkom.
 • Vzájomná dohoda medzi Účastníkom a Poskytovateľom ohľadom termínu a času poskytnutia Náhradnej vyučovacej hodiny musí mať písomnú podobu. Minimálne Účastníkom a Poskytovateľom potvrdzujúci E-mail. Náhradnú vyučovaciu hodinu je možné čerpať najneskôr do jedného kalendárneho týždňa po plánovanom ukončení poslednej Riadne vyučovacej hodiny v rozvrhu výučby.

Premeškanie zo strany Účastníka:

 • V prípade, že sa Účastník nedostaví na Riadnu vyučovaciu hodinu podľa Rozvrhu výučby, je táto hodina považovaná za Premeškanú hodinu zo strany Účastníka.
 • Takto premeškaná hodina sa považuje za hodinu riadne poskytnutú zo strany Poskytovateľa a Účastník nemá nárok na bezplatné poskytnutie Náhradnej vyučovacej hodiny.
 • V prípade, že sa účastník dostaví na Riadnu vyučovaciu hodinu až po zahájení tejto Riadnej vyučovacej hodiny uvedenej v rozvrhu výučby, nebude premeškaný čas Účastníkovi bezplatne nahradený.
 •  Poskytovateľ nieje oprávnený Premeškanú hodinu nahradiť.

Premeškanie náhradnej vyučovacej hodiny:

 • V prípade, že sa Poskytovateľ nedostaví na Náhradnú vyučovaciu hodinu, je povinný vrátiť účastníkom zaplatenú odmenu za danú vyučovaciu hodinu (hodiny) v lehote do 7 pracovných dní od dátumu uplynutia Náhradnej vyučovacej hodiny.
 • V prípade, že sa Účastník nedostaví na náhradnú vyučovaciu hodinu, je Náhradná vyučovacia hodina považovaná za riadne poskytnutú Účastníkovi.

Storno poplatky za kurzy:

Pri podaní žiadosti o storno účasti na kurze viac ako 7 dní pred samotným začatím kurzu, nie je Účastníkovi účtovaný žiaden storno poplatok. Poskytovateľ teda Účastníkovi vráti plnú sumu kurzu.
Pri podaní žiadosti o storno kurzu menej ako 7 dní pred dňom konania kurzu, nie je poskytovateľ povinný vrátiť účastníkovi peňažné prostriedky.
Pri podaní žiadosti o storno kurzu po začatí kurzu, t. j. po dátume konania prvej Riadnej vyučovacej hodiny je Účastníkovi účtovaný poplatok vo výške 100 % z celkovej ceny daného kurzu.

V prípade závažných dôvodov ( rizikové tehotenstvo) je možná kompenzácia vo výške 100 %  ceny kurzovného a to len na základe písomnej žiadosti Účastníka vrátane doloženia zdravotného stavu lekárom (lekárska správa stanovenia diagnózy). Oznámenie treba podať najneskôr jeden deň pred konaním kurzu.  Po uhradení Vami vybraného kurzu nie je možné meniť daný kurz za iný kurz alebo workshop.

Kompenzácia 100% z ceny  sa nevzťahuje na DARČEKOVÉ POUKÁŽKY. Darčeková poukážka má platnosť tri mesiace od zakúpenia. V prípade potreby je možné predĺžiť darčekovú poukážku o 2 mesiace na základe písomnej žiadosti. V prípade nevyužitia darčekovej poukážky v danom termíne, zaniká nárok na akúkoľvek ďalšiu kompenzáciu.

Každý jeden kurz musí byť ukončený v priebehu 1 mesiaca, maximálne však v priebehu 2 mesiacov. Pokiaľ kurz zo strany Účastníka ukončený nieje, prípadne sa Účastník v danom období ( najneskôr 2 mesiace od úhrady kurzu) kurzu nezúčastní, nevzniká Účastníkovi nárok na kompenzáciu kurzu alebo vrátenie peňažných prostriedkov.

Praktická časť výučby:

(1) Praktická časť Riadnych vyučovacích hodín bude prebiehať vo Fashion ateliéri.
(2) V priebehu absolvovania praktickej časti vyučovacích hodín v priestoroch Fashion ateliéru je Účastník povinný dodržiavať vyššie uvedené pokyny a vyvarovať se konaniu, ktoré by mohlo spôsobiť akékoľvek zranenie jemu samotnému alebo ktorejkoľvek inej osobe, alebo by mohlo mať za následok poškodenie akéhokoľvek technického zariadenia v priestore Fashion štúdia.
(3) Akékoľvek škody na Technickom zariadení v priestoroch Fashion štúdia, ktoré vzniknú dôsledkom zavinenia zo strany Účastníka, obzvlášť pri použití Technického zariadenia v rozpore s návodom k obsluhe alebo použití Technického zariadenia v rozpore s pokynmi, je Účastník povinný Poskytovateľovi poskytnúť náhradu za vzniknutú škodu.
(4) Náhradou za Účastníkom zavinenú škodu sa rozumie plná úhrada opravy technického zariadenia tak, aby bola zachovná funkčnost tohto Technického zariadenia minimálne v rozsahu, ako v dobe bezprostredne pred jeho poškodením.
(5) V prípade, že cena opravy technického zariadenia by bola vyššia než Časová cena Technického zariadenia, je Účastník povinný uhradiť Poskytovateľovi hodnotu (cenu) výrobku nového, podľa maloobchodného ceníku výrobcu daného modelu Technického zariadenia. Cenou opravy sa pre účely výkladu tohto odstavca rozumie cena vykalkulovaná servisom, ktorý autorizoval výrobca daného modelu poškodeného Technického zariadenia k prevádzaniu záručných a pozáručných opráv.
(6) V prípade, že nie je daný model poškodeného Technického zariadenia už vo výrobe, bude sa pri náhrade vychádzať z modelu Technického zariadenia, ktoré má minimálne také parametre ako poškodený model Technického zariadenia.
(7) Účastník si materiál vhodný k  realizácii osobitých odevov na Kurze módneho návrhárstva a špecifických workshopov zaobstaráva na vlastné náklady. Materiál na Kurze Základy šitia, Základy Strihov bude účastníkovi poskytnutý v cene kurzu.
(8) Účastník dodržuje svoj rozvrh hodín. Na vyučovaciu hodinu dochádza presne na stanovenú hodinu začiatku a odchádza v stanovenú hodinu ukončenia, aby nenarušil rozvrh hodín iných vyučovacích hodín.
(9) Účastníkovi nie je dovolené v priebehu praktickej časti vyučovacích hodín v priestore šijacích strojov fačiť. Fajčenie je v priestoroch ateliéru zakázané.
(10) Poskytovateľ nie je zodpovedný za okolnosti vzniknuté mimo jeho kontrolu. Rozumieme -poruchu strojového zariadenia, výpadok elektriny, dodávku vody.
(11) V prípade, že sa stane v budúcnosti akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok neplatné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostávajú v platnosti.

Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1. 3. 2012

Pre aktuálnu cenu kurzu nás kontaktujte /kvôli rôznym akciám, výhodnému balíčku, či zľave/. Ceny sú uvedené bez Dph.